Volební program


1.     Vzdělávání pro budoucnost

 • Naším společným cílem musí být moderní a uplatnitelný absolvent s odborností a kompetencemi relevantními pro 21. století.
 • Posílím podporu pedagogických a didaktických dovedností našich akademiků.Rozšířím stávající platformu Paedagogium na centrum věnované vzdělávání vyučujících, mentoringovým programům, podpoře při tvorbě testů, efektivnímu sdílení dobré praxe mezi fakultami i nabídce fakultně specifických školení.
 • Hodnocení kvality vzdělávací činnosti bude ještě výrazněji založené na relevantních datech, s využitím srovnání s jinými univerzitami, českými i zahraničními.
 • Zvýším prostupnost studia napříč univerzitou i s našimi prestižními zahraničními partnery, a to i díky podpoře flexibilních forem výuky. Ještě více rozvinu cizojazyčné studijní programy na UK a společné vzdělávací aktivity v rámci evropské univerzitní aliance 4EU+.
 • Zkvalitním podmínky pro flexibilitu výuky, a to opatřeními cílenými jak na lidské zdroje, tak na procesy a technologie.
 • Koncept moderního absolventa podpořím nabídkou mezinárodně uznatelných krátkodobých kurzů či modulů, jež budou součástí našeho systému hodnocení kvality vzdělávací činnosti. Budou spojeny s osvědčením či certifikátem a konkrétní kreditovou hodnotou (tzv. microcredentials a micro degrees).
 • Informační systém pro studium bude v následujících 4 letech výrazně zmodernizován. Potřebujeme kvalitní systém podporující prostupnost, dostatečně rychlý a spolehlivý, který nám všem bude dobře sloužit.

2.     Univerzita jako prostor pro pěstování vědy a výzkumu

 • Kvalitní věda vyžaduje otevřené prostředí s minimem nadbytečného výkaznictví a byrokracie, umožňující soustředění na velké otázky s dlouhodobým horizontem.
 • Právě dokončené hodnocení vědecké a tvůrčí činnosti je výsledkem mimořádného úsilí všech zapojených. Bylo však objektivně ovlivněno velmi obtížnými okolnostmi spojenými s pandemií. Je nezbytné, aby jeho uspořádání a proces prošly analytickou reflexí s cílem vytvořit strategii hodnocení a podpory vědecké činnosti v dlouhodobém horizontu.
 • S hodnocením je spojeno financování vědy a tvůrčí činnosti, a mělo by na něj být navázáno. I zde je nutná důkladná analýza s využitím dobré zahraniční praxe při současném zvážení domácích možností a podmínek. 
 • Posílím roli vedoucích vědeckých osobností, kolem kterých nově vznikají a rostou vynikající vědecké školy a kolem nichž se přirozeným způsobem rozvíjejí kvalitní doktorská studia. Vzniká tak přirozená struktura vědeckých týmů se silným zapojením postdoktorandů, jak je obvyklé v zahraničí.
 • Po analýze příčin podpořím důležité vědecké oblasti, které v současné době nedosahují špičkových výsledků, ale mají dobrou perspektivu vitalizace.
 • rozvoji kapacit vědeckých pracovnic a pracovníků i jejich administrativního zázemí využiji výměnu dobré praxe uvnitř univerzity i inspirace z centrálně probíhajících projektů (HR AWARD, TRAIN 4EU+).
 • Zkvalitním zázemí pro doktorské studium a podporu postdoktorandů. Rozšířím nabídku vzdělávacích akcí a vybuduji systém odpovídajícího kariérního poradenství pro doktorandy i postdoktorandy. Zlepším pracovní a životní podmínky doktorandů na UK.
 • Posílím podporu pro podávání a řešení důležitých mezinárodních projektů. Uvnitř univerzity zefektivním spolupráci pracovišť na fakultách a dalších součástech, která se této oblasti věnují. 

3.     Lidé s univerzitou, univerzita s lidmi

 • Budu dbát o blaho (well-being) akademické obce i všech ostatních zaměstnanců. Organizačně či finančně podpořím zajištění zdravotní péče o studující i slaďování osobního, profesního a studijního života u členek a členů akademické obce. Za důležitou pokládám podporu zdravého životního stylu, dostupné sportovní vyžití na sportovištích univerzity a podporu sportu na univerzitě obecně.
 • Jasným předpokladem fungování akademické obce jsou spravedlivé podmínky a rovné příležitosti jejích členek a členů, proto chci této problematice věnovat zvýšenou pozornost na všech úrovních.
 • Chci koncepčně rozvíjet potenciál zaměstnanců a zaměstnankyň univerzity, nabídnout jim účinnou podporu v začátcích jejich kariéry i vizi dalšího profesního růstu a rozvoje.
 • Budu pečovat o rozvoj služeb pro studentky a studenty se speciálními potřebami v širokém slova smyslu a rozvíjet ideu otevřené univerzity, na níž může úspěšně studovat každý, kdo má potřebné předpoklady, motivaci a píli.
 • Ustanovím institut nezávislého ombudsmana univerzity, který se bude zabývat podněty na diskriminační jednání a předávat univerzitním i fakultním orgánům svá stanoviska a doporučení.

4.     Péče o naši univerzitu

 • Rektorát musí a bude fungovat jako profesionální celek, realizující společnou univerzitní vizi tím, že poskytuje kvalitní služby celé univerzitě jako takové, tedy zejména fakultám a dalším součástem.
 • V otevřené diskuzi s fakultami a dalšími součástmi chci analyzovat problematiku (de)centralizace agend s cílem nalézt efektivní a flexibilní nastavení jednotlivých procesů. Záležitosti, které je efektivnější řešit na úrovni fakult, by neměly být centralizovány. Naopak činnosti všem společné, jež mohou mít ze servisu z centra prospěch, by měly být diskutovány a řešeny na centrální úrovni.
 • S cílem finanční stability naší univerzity se v oblasti financování budu řídit dvěma základními principy: 1) důsledným hájením zájmů univerzity navenek, směřujícím k odpovídajícímu financování jejích činností a 2) nastavením srozumitelných, daty podložených a vydiskutovaných pravidel pro vnitřní přerozdělování prostředků.
 • Posílím a zefektivním interní komunikaci napříč univerzitou.
 • Koleje a menzy (KaM) budou procházet pravidelným auditem kvality poskytovaných služeb ze strany nezávislých externích odborníků, jejichž závěry budou projednány se samosprávnými orgány univerzity. Závěry externích odborníků i podněty členů akademické obce budou podkladem pro změny ve fungování služeb KaM, jejichž plnění bude důsledně sledováno.

5.     Univerzita tradiční, přesto moderní i dynamická

 • Elektronizace a digitalizace včetně integrace systémů je jednou z klíčových výzev a priorit naší univerzity. Pro její další rozvoj je naprosto nezbytné vytvoření střednědobé IT strategie, která bude komplexně cílit na softwarovou i hardwarovou infrastrukturu, vybavení, nástroje, kyberbezpečnost a lidské zdroje.
 • Základní principy udržitelného rozvoje musí být brány v potaz ve veškerém konání, od stavebních projektů po každodenní život instituce. Jako univerzita máme kapacitu uchopit toto téma konstruktivně, odborně a racionálně ku prospěchu všech. 
 • Podpořím dobudování připravovaných velkých investičních výstaveb. Chci nabídnout celouniverzitní sdílení odborných služeb v oblasti investičních akcí, od jejich plánování až po realizaci.
 • Univerzita je místem, kde se uskutečňuje špičkový výzkum, především základní. Současně ale musíme být schopni přerodit zjištěné poznatky ve výstupy maximálně přínosné celé společnosti. Technologický a znalostní transfer musí být chápán jako integrální součást činností na univerzitě, jako jeden ze základních výstupů jejích aktivit.

6.     Univerzita všem: postavení univerzity ve veřejném prostoru

 • Univerzita je nositelkou hodnot. Budu hájit principy demokratického právního státu a humanismu, posilovat ducha vzájemnosti, solidárnosti, společenství a kolegiality i rozvíjet oblast akademické etiky a integrity, s nulovou tolerancí k jakékoli diskriminaci a plagiátorství.
 • Zasadím se o zachování principů svobody bádání a výuky na naší univerzitě.
 • Ve spolupráci s institucemi veřejné správy budu i nadále bránit nezávislost univerzity a podporovat odolnost vůči snahám narušit její dlouhodobé integrální principy a hodnoty.
 • Univerzita musí naplňovat svou historicky danou úlohu a být hybatelem společnosti.